X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

با درود بر دوستانم 

پیش از آغاز این نوشتار ، اکنون که سالروز آغاز جنگ تحمیلی و یورش ناجوانمردانه اهریمنان بعثی به این سرزمین، به سرکردگی صدام جنایتکار است، بایسته می دانم که یاد و نام مردان و زنان این سرزمین، رزمندگان دلاور، ارتشیان، سپاهیان و جوانانی که برای پاسداری از خاک این کشور، آرمان و آیین آن از مرزهای آذربایجان همیشه ایرانی تا سرزمین سیستان، از خراسان بزرگ تا کرانه های دریای پارس، از کرانه های دریای مازندران تا دریای کرمان، از جای جای ای سرزمین کهن پاخاسته از جان خویش گذشته و بسیاری از آنان شهید و جانباز و آزاده شدند، گرامی بدارم.  

اما در این بخش برآنم تا گامی دیگر را برای آوردن بخش هایی دیگر از نسخه ایلامی سنگنبشته کوه بیستون را برای شما بیاورم (ا. پریان). در اینجا پوزش می خواهم از اینکه بندهای این سنگنبشته را نامرتب آورده یا خواهم آورد. چرا که من اکنون در گامهای آغازین یادگیری زبان ایلامیان کهن بوده و از ساده ترین نوشته ها و بندهای سنگنبشته بیستون آغاز کرده ام. همچنین آنچنانکه در نوشتار پیشینم نیز گفتم این احتمال هست که اشتباه هایی در آوانگاری و برگردان واژه های ایلامی داشته باشم.  برای این، از دوستان و دوستاران پوزش خواسته و در درست کردن اشتباه ها تلاش خواهم نمود.

در اینجا بخش هایی دیگر از نوشته های ساده سنگنبشته بیستون را می آورم. 

با سپاس فراوان (ا. پریان)   

 


AE DBa,2  (نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون، بالای پیکره داریوش بزرگ)، خطهای 2 تا 6 

A.نویسه گردانی به شیوه خوانش ریچارد ترود هالوگ:

L.2. … 1.a-ak   2.vda-ri-ya-ma-u- 

L.3.  -iš   3.vsunki   4.na-an-ri   5.vu   6.vat-ta-ta   7.vmi-iš-ta-aš-pa   8.a-ak   9.vmi-iš-ta-aš- 

L.4.   -pa   10.vat-te-ri   11.vir-ša-um-ma   12.a-ak   13.vir-ša-um-ma   14.vat-te-ri   15.vhar-ri-ya-ra-um-na   16.a- 

L.5.   -ak   17.vhar-ri-ya-ra-um-na   18.vat-te-ri   19.vzi-iš-pi-iš   20.a-ak   21.vzi-iš-pi-iš   22.vat-te-ri  

L.6. 23.vha-ak-ka-man-nu-iš

‌‌‌‌‌B. آوانگاری (transcription) واژه ها:   

1.ak   2.vDariyamauš   3.vsunki   4.nan.ri   5.vu   6.vatta.ta   7.vMištašpa   8.ak   9.vMištašpa   10.vatte.ri   11.vIršamma   12.ak   13.vIršaumma   14.vatte.ri   15.vHarriyaramna   16.ak   17.vHarriyaramna   18.vatte.ri   19.vZišpiš   20.ak   21.vZišpiš   22.vatte.ri   23.vHakkamanuiš  

برگردان واژه ها:C

1   2.داریوش   3.پادشاه   4.گوید   5.من   6.(من)پدر   7.ویشتاسپ   8.و   9.ویشتاسپ   10.(او)پدر   11.ارشام   12.و   13.ارشام   14.(او)پدر   15.آریارمنا   16.و   17.آریارمنا   18.(او)پدر   19.چیش پیش   20.و   21.چیش پیش   22.(او)پدر   23.هخامنش   

D.برگردان:  

و داریوش پادشاه گوید: پدر من ویشتاسپ و پدر ویشتاسپ ارشام و پدر ارشام آریارمنا و پدر آریارمنا چیش پیش و پدر چیش پیش هخامنش  

 


AE DBa,3 (نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون، DBa بالای پیکره داریوش بزرگ)، بند3 خطهای 6 تا 8   

A. نویسه گردانی به شیوه خوانش ریچارد هالوگ:    

L.6.---1.a-ak   2.vda-ri-ya-ma-u-iš   3.vsunki   4.na-an-ri   5.hu-uh-be   6.in-tuk-ki-me   7.vnu-  

L.7. -ku 8.vNUMUN-meš 9.vha-ak-ka-man-nu-iš-ši-ya 10.ti-ri-ma-nu-um 11.ša-aš-ša-da 12.ka-ra-da-la-ri

L.8. 13.ša-lu-u-ka 14.a-ak 15.ša-aš-ša-da 16.ka-ra-da-la-la-ri 17.vNUMUN-meš 18.vnu-ka-mi 19.vsunki-ib

 B.      آوانگاری (transcriptiom) واژه ها: 

 

1.ak   2.vDariyamauš   3.vsunki   4.nanri   5.huhbe   6.intukki.me   7.vnuku   8.vNUMUN.meš   9.vHakkamannuiššiya   10.tirimanun   11.šaššada   12.karatalari   13.všalu.ka   14.ak   15.šaššada   16.karatalari   17.vNUMUN.meš   18.nuka.mi   19.vsunki.ib

 

C.برگردان واژه ها:

1.و   2.داریوش   3.پادشاه   4.می گوید   5.(به)این   6.دلیل   7.ما   8.خاندان   9.هخامنشی   10.خوانند   11.از   12.دیرباز   13.نژاده (بودیم)   14.و   15.از   16.دیرباز   17.خاندان   18.ما(بودند)   19.شاهان

D. برگردان:

و داریوش پادشاه می گوید: به این دلیل ما را هخامنشی خوانند، از دیرباز نژاده بودیم و از دیرباز خاندان ما شاهان بودند. 

  


AE DB,Col 1,IX (نسخه ایلامی سنگنبشته بیستون، ستون یکم، بند9، خطهای 19 تا 21)

A. نویسه گردانی به شیوه خوانش هالوگ:  

 

L.19.---1.a]-ak   2.vda-ri- 

L.20. -ya-ma-u-iš 3.vsunki 4.[na]-an-ri 5.anu-ra-maš-da 5.1.hi 6.vsunki-me 7.vu 8.du-nu-iš 9.a-ak 10.anu-ra-maš-da 11.pi-ik-ti 12.vu 13.da-iš 14.ku-iš 15.vu 16.vsunki-me 17.1.hi

L.21. 17.2.be-la 18.a-ak 19.za-u-mi-in 20.[anu]-ra-maš-da-na 21.vu 22.vsunki-me 23.mar-ri-ya

‌B. آوانگاری واژه ها (transcription):

   

1.ak   2.vDariyamauš   3.vsunki   4.nanri   5.anUramašda   5.1.hi   6.vsunki.me   7.vu   8.dunu.iš   9.ak   10.anUramašda   11.pikti   12.vu   13.da.iš   14.kuiš   15.vu   16.vsunki.me   17.1.hi   17.2.bela   18.ak   19.zaumin   20.anUramašda.na   21.vu   22.vsunki.me   23.mariya

برگردان واژه ها:C

1.و   2.داریوش   3.پادشاه   4.می گوید   5.اهورامزدا   5.1.این   6.پادشاهی   7.(به)من   8.بخشید   9.و   10.اهورامزدا   11.یاری کرد   12.من(را)   13.بدست آورم   14.تا   15.من   16.پادشاهی   17.1.این   17.2.برپاساخته ام   18.و   19.خواست   20.اهورامزدا   21.من   22.پادشاهی   23.دارم

D. برگردان:

و داریوش پادشاه می گوید: اهورامزدا این پادشاهی (را) من بخشید  و اهورامزدا من (را) یاری کرد بدست آورم تا این پادشاهی برپاساخته ام و به خواست اهورامزدا من پادشاهی (را) دارم

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری